Prednáška na Právnickej fakulte UK v Bratislave

Dňa 7.12.2022 sme v spolupráci s našim zakladajúcim členom, advokátskou kanceláriou Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o. (LGP), zorganizovali na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prednášku na predmete Finančné právo. Témou bolo Compliance na finančnom trhu. Prednášal Martin Jacko, ktorý študentom vysvetlil význam compliance v spoločnosti, jeho pozitívne a aj negatívne východiská spolu s opatreniami, ako im predchádzať. Martin ďalej študentom upresnil, ktorá relevantná legislatíva reguluje compliance vo finančnom sektore. Dotkol sa najmä zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bolo vysvetlené, že povinnou osobou v zmysle zákona sú aj finančné inštitúcie, ďalej sme sa venovali objasneniu, akým spôsobom povinné osoby vykonávajú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi a čo sú neobvyklé obchodné operácie a akým spôsobom s nimi povinné osoby nakladajú. Predmetom prednášky bola aj prezentácia praktických príkladov, akými finančné inštitúcie (banky) danú legislatívu aplikujú.

Považujeme za potrebné, aby mladí právnici vnímali význam compliance tak pre obchodný styk všeobecne, ako aj pre transparentné fungovanie finančného sektora a preto sme radi, že sme mali možnosť sprostredkovať im svoje praktické skúsenosti a veríme, že sme tým obohatili ich vedomosti o nové zaujímavé informácie.

Plánujeme aj naďalej pokračovať a podporovať spoločné hodnoty, v ktoré veríme a teší nás záujem študentov a fakulty rozvíjať ducha podnikateľskej etiky medzi mladými právnikmi.

Galéria