Členstvo v SCC

Slovak Compliance Circle bolo založené v decembri 2013 Slovensko-nemeckou priemyselnou a obchodnou komorou (SNOPK) v spolupráci s KPMG Slovensko a advokátskou kanceláriou Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte. V súčasnosti má združenie 43 členov, ktorí reprezentujú rôzne priemyselné odvetvia na Slovensku.

Zakladajúci členovia

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Udržanie dynamiky bez ohľadu na to, aké zložité je prostredie závisí od vašej schopnosti vidieť veci v perspektíve a sústrediť sa na vaše ciele. Práve takáto vízia drží tých najlepších na čele rebríčka. KPMG vedie k poskytovaniu jasných a realizovateľných rád klientom na celom svete.

Slovak Compliance Circle predstavuje vynikajúcu iniciatívu pre zdieľanie osvedčených postupov v oblasti compliance nástrojov a metodológií rovnako ako príležitosť šíriť, implementovať učiť sa z medzinárodných štandardov etického správania v rámci slovenského podnikateľského prostredia. SCC predstavuje krok správnym smerom z pohľadu súčasných I budúcich biznis lídrov. Som presvedčený o tom, že táto iniciatíva bude prínosom nie len pre nich ale i pre ich spolupracovníkov či celkovú ekonomiku ako takú.”

 

Viac o členovi Menej o členovi

Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

LANSKY, GANZGER + partner (LGP) patrí medzi najväčšie medzinárodné právnické firmy v strednej Európe s viac ako 100 právnikmi a zamestnancami z 20 krajín. LGP s kanceláriami v Bratislave, Viedni (Rakúsko), Astane / Nursultane (Kazachstan) a Skopje (Severné Macedónsko) má bohaté dlhoročné skúsenosti a ponúka svojim klientom individuálne, strategické a pragmatické riešenia. LGP poskytuje právne služby významným spoločnostiam a verejným inštitúciám vo všetkých oblastiach podnikania a počas svojej 12 ročnej existencie sa kancelária v Bratislave stala významným kompetenčným centrom a základným pilierom medzinárodnej skupiny LGP. Nakoľko je spoločnosť jedným zo zakladajúcich členov SCC asociácie, vždy kládla dôraz na dodržiavanie princípov podnikateľskej etiky, ktoré sú nevyhnutné pri poskytovaní právnych služieb.

„Vzhľadom na fakt, že jedným z kľúčových problémov podnikateľského prostredia v strednej Európe je netransparentné a neetické správanie ľudí v rôznych spoločenských vrstvách, ktoré v mnohých prípadoch vedie ku korupcii, a neschopnosť verejného sektora toto správanie zmeniť; neprestávame veriť, že podnikatelia, ktorí majú skutočný vplyv, by mali prevziať zodpovednosť za stanovenie pravidiel, ktoré by ďalej mali byť všeobecne akceptované v oblasti compliance v rámci slovenského podnikateľského prostredia. V našej každodennej práci  sa stretávame s negatívnymi dopadmi neetického správania, preto by sme v rámci našej angažovanosti v rámci SCC chceli svojimi skúsenosťami prispieť k pozitívnym zmenám podnikateľského prostredia.“

Viac o členovi Menej o členovi

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora /SNOPK/

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora /SNOPK/ podporuje ekonomické vzťahy medzi Nemeckom a Slovenskom. Je prvým kontaktým miestom pri bilaterálnom biznise.

SCC je dôležitým krokom na ceste k transparentnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku. Členovia SCC sú pioniermi v oblasti compliance. Ich snahou je vzájomné učenie sa a šírenie presvedčenia, že compliance je dôležitou ingredienciou moderného manažmentu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora s hrdosťou podporuje toto úsilie.”

Viac o členovi Menej o členovi

Členovia

365 bank, a.s.

V roku 1992 vznikla akciová spoločnosť Poštová banka, ktorá svoju činnosť začala vykonávať dňa 1.1.1993 a od roku 2000 spolupracovala na zmluvnom základe so spoločnosťou Slovenská pošta, ktorú je možné považovať za finančného agenta s najväčšou distribučnou sieťou v Slovenskej republike. 365.bank začala vykonávať svoju činnosť v roku 2018 ako čisto digitálna banka a subbrand Poštovej banky. Fungovala tiež ako jej inovačný hub na zavádzanie nových technológií v bankovníctve. S Poštovou bankou si v júni 2021 vymenila pozície, avšak značka Poštová banka  naďalej pôsobí na pracoviskách pošty. Stala sa tak plnohodnotnou multikanálovou bankou a hlavnou bankou skupiny a svoje pôvodne čisto digitálne smerovanie rozšírila aj o služby v offline svete. Pod svoju značku prebrala aj kamenné pobočky Poštovej banky, do ktorých priniesla nový neformálny model obsluhy klienta, založený na priateľskom vzťahu. Do slovenského bankovníctva prináša tému financií z pohľadu dnešných ľudí s dôrazom na digitálny daily banking a „mobile first“ filozofiu bankovníctva. Aj vďaka tomu sa stala najpreferovanejšou digitálnou bankou na Slovensku. Rozvoj digitálneho prostredia v 365.bank súvisí aj s dôrazom na ekologickú udržateľnosť, bezpapierové a bezplastové bankovníctvo. Ako prvá banka na Slovensku zaviedla digitálnu kartu, bezplastový účet, ponúkla klientom možnosť požiadať si o hypotéku prostredníctvom mobilnej aplikácie a ekologické snaženie pretavila aj do angažovanosti v rámci celospoločenských projektov a iniciatív. Okrem ekológie je pre 365.bank jednou z hlavných tém aj téma finančnej gramotnosti. Ako prvá preto priniesla na trh detskú mobilnú bankovú aplikáciu SMARTIE. V roku 2021 sa stala bankou roka na Slovensku podľa prestížneho magazínu The Banker.

"Ako spoločensky zodpovedná banka medzi naše priority patrí dodržiavanie etických a právnych noriem.  V 365.bank kladieme dôraz nielen na dodržiavanie legislatívy,  ale aj na princípy čestnosti, slušnosti a rešpektu vo vzťahu k našim klientom, obchodným partnerom ako aj vo vzájomných zamestnaneckých vzťahoch. Nakoľko znalosť je základom  správneho rozhodovania sa, dbáme o rozvoj gramotnosti našich zamestnancov nielen v oblasti odbornej,  ale aj v oblasti morálno-etických štandardov. Naše členstvo v Slovak Compliance Circle si vážime a vnímame ho ako správny krok na ceste k nášmu neustálemu rozvoju a veríme, že spoločne podporíme misiu Slovak Compliance Circle pri propagácii a presadzovaní princípov compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku."

Viac o členovi Menej o členovi

Arval Competence Center Bratislava

Arval Competence Center Bratislava (ACCB) patrí do nadnárodnej bankovej skupiny BNP Paribas, a od roku 2015 je organizačnou zložkou spoločnosti Arval Slovakia. Arval Competence Center plní úlohu prvého expertného centra poskytujúceho komplexné podporné služby. Hlavnou úlohou je poskytovať podporu jednotlivým entitám skupiny Arval BNP Paribas, ktorá je poskytovateľom operatívneho lízingu v 30 rôznych krajinách sveta. ACCB sa zameriava na zaistenie technickej a finančnej podpory a poskytovanie expertných, konzultačných a outsourcingových služieb. ACCB zároveň pôsobí vo všetkých oblastiach súvisiacich s poskytovaním operatívneho lízingu. Spoločnosť zahŕňa niekoľko oddelení, od operations – kontaktné centrum, komunikácia s vodičmi a technické oddelenie, cez OPC oddelenie, ktoré zastrašuje riadenie operačných rizík vrátane GDPR a dátovú analýzu až po finančnú oblasť pôsobenia, kde poskytuje komplexné účtovnícke poradenstvo, controlling a oceňovanie.

"Slovak Compliance Circle zdieľa najlepšie postupy a čerpá poznatky zo svetových noriem, ktoré sa bezvýhradne zhodujú s našim prísľubom k neustálemu zlepšovaniu. ACCB s nadšením víta možnosť spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi profesionálmi na zdokonalení noriem na Slovensku a podporiť etické správanie v obchodnom prostredí. Ako spoločnosť máme záväzok prísne dodržiavať GDPR a príslušné predpisy, propagovať normy profesionálnej etiky a posilňovať riadenie rizík. Tento záväzok je niečo, čo zdieľame so Slovak Compliance Circle, odzrkadľujúc spoločné odhodlanie k týmto normám."

Viac o členovi Menej o členovi

beluga s.r.o.

Poradenská spoločnosť beluga s.r.o. je na trhu už dvanásť rokov a svojím klientom z finančného, telekomunikačného a verejného sektoru prináša riešenia prispôsobené ich očakávaniam a reálnemu stavu. Spoločnosť je zameraná na efektívne zlepšovanie podnikovej kultúry a výkonnosti. Svojimi poradenskými a audítorskými službami zameranými nielen na manažérske riadenie IT rizík, informačnú bezpečnosť a ochranu dát v súlade s reguláciou a štandardami, ale i manažérske poradenstvo, procesné riadenie a projektové a programové riadenie sa snaží posúvať vpred svojich klientov ako partnerov, ktorý kladú dôraz na dôvernosť, bezpečnosť a integritu. Profesionalita pre túto spoločnosť znamená efektívny výkon, optimálne riešenia, zodpovednosť, kompetentnosť, svedomitosť a precíznosť.

„Naša vízia sa spája s iniciatívou SCC, presadzovanie princípov compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku považujeme ako kriticky dôležité v prínose pre celú našu spoločnosť. Pri poskytovaní poradenských služieb kladieme dôraz na etické princípy a transparentnosť a sme radi, keď sa nám spolu s našimi klientami darí zvyšovať dôveryhodnosť v podnikateľské prostredie. Spojenie sa pri presadzovaní týchto princípov s ostatnými členmi SCC bolo pre nás prirodzeným krokom."

"Jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám (William Wilberforce).“  

Viac o členovi Menej o členovi

CMS Slovakia

CMS ako jedna z najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií na Slovensku poskytuje klientom už 30 rokov komplexné právne a daňové poradenstvo. Sektorovo orientované tímy sú schopné odborne spracovať všetky typy úloh vrátane medzinárodných a rozsiahlych transakcií a poradenstva nadnárodným korporáciám a popredným národným spoločnostiam, ako aj verejnému sektoru. Prax spoločnosti sa zameriava na fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, nehnuteľnosti, PPP, verejné obstarávanie, pracovné právo, telekomunikácie, médiá a technológie, energetiku, hospodársku súťaž, súdne spory a arbitráž. Osobitné skúsenosti získali v oblasti reštrukturalizácie spoločností, fúzií a akvizícií, ako aj iných podnikových transakcií, pričom poskytujeme právne poradenstvo bankám a iným finančným inštitúciám. Medzinárodná advokátska kancelária CMS má 78 kancelárií v 45 krajinách.

 

"Ako popredná medzinárodná advokátska kancelária pôsobiaca dlhé roky na Slovensku cítime, že je nesmierne dôležité mať pozitívny vplyv na spoločnosť a krajinu, v ktorej pôsobíme. Veríme, že členstvom v SCC pomôžeme podporiť skutočné zmeny v podnikateľskom prostredí presadzovaním transparentnosti a dodržiavania predpisov. Integrita a transparentnosť sú základnými hodnotami CMS, a preto stať sa členom SCC odráža naše základné presvedčenie ako firmy.“

"Naša spoločnosť je hrdá na svoju rôznorodosť, hlásime sa k našej spoločenskej zodpovednosti a vytvárame kultúru, v ktorej každý môže maximalizovať svoj potenciál a prosperovať. Zodpovedné podnikanie a transparentnosť sú neodlučiteľnou súčasťou nášho hodnotového systému a naším cieľom je podporiť tieto hodnoty v spoločnosti aj prostredníctvom tvorivej spolupráce s SCC a jej členmi.“

Viac o členovi Menej o členovi

Continental Tires Slovakia, s.r.o.

Continental Tires Slovakia, s.r.o. je  výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá je od 2.11. 2007 členom skupiny Continental. Zaoberá sa výrobou, predajom pneumatík a dopravných pásov pre gumárenský priemysel. Od 1.1.2011 funguje v rámci korporácie Continental centralizovaný Compliance úsek, ktorý má svojho zástupcu i v rámci Slovenskej republiky. Je ním JUDr. Andrea Grijpma, ktorá zastupuje spoločnosť i v SCC. Poslaním Compliance organizácie v rámci koncernu Continental je zabezpečenie dodržiavania všetkých príslušných právnych predpisov, ako aj zabezpečenie dodržiavania relevantných interných pravidiel manažmentom a všetkými zamestnancami. Compliance organizácia sa zameriava na klúčové oblasti, ktorými sú kartely, korupcia a iné podvodné aktivity.

"Problematika Compliance ako i pojem samotný sú stále pre väčšinu slovenských podnikateľov neznámou. SCC je v našich očiach výborný prostriedok, ako možno zvýšiť povedomie podnikateľov v oblasti Compliance a biznis etiky a ako im zároveň ukázať, že konanie v súlade s pravidlami Compliance už nie je viac bremenom, ale konkurenčnou výhodou!"

 

Viac o členovi Menej o členovi

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

Súčasťou Deutsche Telekom AG je aj viacero dcérskych spoločností, z ktorých jednou je T-Systems International GmbH. Jedným z 5 najväčších produkčných miest tejto spoločnosti je aj spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., ktorej cieľom je proaktívne vyhľadávať nové cesty ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb. V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky sú realizované s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu (dodávaie žiadaného počtu IT expertov na základe požiadavky zákazníka) na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy ( dodávanie a riadenie produktov a službie počas ich životného cyklu u zákazníka). Od 1.7.2020 sa spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. premenovala na Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. a rozdelila na dve legálne entity (novozaložená spoločnosť v roku 2020 „Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.), ktoré spolu vystupujú pod jednou spoločnosť značkou ako „Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia“.

"Členstvo v Slovak Compliance Circle pre nás znamená viac, ako len byť súčasťou združenia. Je to príležitosť na prepojenie s rozmanitou skupinou profesionálov, ktorí majú spoločný cieľ: zabezpečiť, aby ich spoločnosti fungovali v súlade s právnymi a etickými štandardmi, teda byť ´compliance´. Ako členovia budeme mať prístup k množstvu poznatkov, zdrojov a možností networkingu, vďaka čomu budeme informovaní o najnovších trendoch v našom odvetví. Spoločne môžeme spolupracovať, učiť sa od seba navzájom a podporovať compliance kultúru."

Viac o členovi Menej o členovi

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika vyvíja a riadi investičné riešenia, aby sme uspokojili túžbu ľudí o finančnú nezávislosť. Sme tu, aby sme ju umožnili zabezpečením prístupnosti našich produktov a služieb každému. Našim klientom ponúkame širokú škálu podielových fondov, investičné sporenia aj aktívne riadené portfólia. Pri obchodovaní s peniazmi našich klientov uplatňujeme normy najvyššej kvality, základom udržateľného obchodného úspechu je napĺňanie a prekonávanie očakávaní našich zákazníkov. Naše produkty a služby vyvíjame na ich základe a plníme si svoje záväzky voči našim zákazníkom. Prikladáme osobitný význam udržateľnosti svojich produktov a služieb. Ako spoločnosť obchodujeme spoločensky zodpovedne a ekologicky.

"Zdieľame hodnoty Slovak Compliance Circle, snažíme sa ich presadzovať a riadiť sa nimi vo svojej činnosti. Transparentnosť je základom našej firemnej kultúry. Zákonné požiadavky nevnímame ako maximum pre našu činnosť, ale ako nevyhnutné minimum. Nestačí prijímať len prijímať a robiť dobré rozhodnutia. Je potrebné dbať a dodržiavať všetko, čo si naplánujete, a to môžete dosiahnuť len vďaka profesionálnej integrite a odbornej starostlivosti.“

Viac o členovi Menej o členovi

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Český a slovenský tím advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland tvorí tím viac ako 50 právnikov v Prahe a Bratislave. Patríme medzi najvýznamnejšie advokátske kancelárie v Českej republike a na Slovensku. Právne služby našim klientom poskytujeme od roku 2004. Naši advokáti majú rozsiahle skúsenosti hlavne v oblasti obchodného a korporátneho práva, vrátane oblasti fúzií a akvizícií, pracovného práva, súdnych sporov, práva nehnuteľností, životného prostredia a energetiky, i v ďalších oblastiach súvisiacich s podnikaním. Naším cieľom je vždy nájsť najlepšie riešenie pre konkrétnu situáciu. Počúvame našich klientov, rozumieme ich biznisu a chápeme, čo potrebujú. Pracujeme rýchlo a efektívne. Komunikujeme zrozumiteľne. Naše riešenia sú praktické a nebojíme sa za ne prevziať zodpovednosť. Vážime si, že naši klienti s nami spolupracujú dlhodobo a že sme pre nich partnerom v oblastiach, v ktorých potrebujú právnu istotu.

"Možnosť členstva v SCC nás zaujala z viacerých dôvodov. V prvom rade ho vnímame ako užitočnú platformu pre zdieľanie a získavanie know-how v slovenských pomeroch, čo nám umožní poskytovať ešte kvalitnejšie služby naším klientom. V ďalšom rade oceňujeme snahu SCC rozširovať povedomie o dôležitosti transparentnosti v podnikaní a v skutočnosti, že korektné podnikanie je nielen iba spĺňanie zákonných podmienok, ale malo by zahŕňať aj širšie spektrum etických hodnôt, pričom by sme radi prispeli v tejto snahe."

Viac o členovi Menej o členovi

Eviden Slovakia s.r.o.

Eviden Slovakia s.r.o. je medzinárodná spoločnosť poskytujúca IT služby s ročnými tržbami vo výške 8,8 miliardy Eur a so 77 000 zamestnancami v 47 krajinách sveta. Atos prináša poradenstvo, systémovú integráciu a managed services, pričom poskytuje služby celosvetovej klientskej základni. Naše odborné znalosti pokrývajú širokú škálu  špecializácií. Pracujeme pre zákazníkov z nasledovných odvetví: Priemysel, maloobchod a služby, Verejná správa, Zdravotníctvo a Doprava, Finančné služby, Telekomunikácie, Médiá a technológie, Enerhetika a podniky verejných služieb. Spoločnosť Eviden Slovakia s.r.o. je celosvetovým partnerom Olympijských a  Paralympijských hier a je kótovaná na parížskej burze NYSE Euronext.

Viac o členovi Menej o členovi

ING Hubs Slovakia

ING je globálna banka s pevnou európskou základňou. Viac ako 57 000 zamestnancov obsluhuje približne 38 miliónov zákazníkov, korporátnych klientov a finančné inštitúcie. Cieľom ING je podporovať ľudí, aby boli krok vpred vo svojom osobnom živote a takisto v podnikaní. ING Hubs Slovakia, expertný hub globálneho bankovníctva, poskytuje komplexné bankové služby pre viac ako 40 pobočiek ING po celom svete. Špecializuje sa na 2 oblasti: pomáhanie firemným zákazníkom s ich každodennými bankovými potrebami a dohliadanie na bezpečnosť ING banky a jej klientov - boj proti finančnej kriminalite.

"Etické správanie a dodržiavanie právnych noriem považujeme za jeden zo základných pilierov čestnej podnikateľskej činnosti. Členstvo v Slovak Compliance Circle vnímame ako príležitosť pre zdieľanie poznatkov a skúseností s ostatnými členmi v oblasti compliance. Zároveň chceme poskytovať naše globálne skúsenosti s cieľom pozitívne ovplnyvniť podnikateľské prostredie na Slovensku."

Viac o členovi Menej o členovi

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

Viac informácií o spoločnosti už čoskoro.

Viac o členovi Menej o členovi

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Komerční banka patrí medzi popredné bankové inštitúcie v Českej republike a v regióne strednej a východnej Európy. Na Slovensku Komerční banka obsluhuje svojich korporátnych klientov prostredníctvom Komerční banky, a.s., pobočka zahraničnej banky, ktorá sa orientuje najmä na veľké a stredné firmy. V korporátnom bankovníctve sme kvalitným partnerom s komplexnými finančnými riešeniami pre našich klientov i vďaka dispozícii know-how materskej KB a synergii v rámci skupín KB a Société Générale.

„Iniciatíva Slovak Compliance Circle vznikla ako reakcia na úroveň etického správania sa všeobecne aplikovaného a akceptovaného na slovenskom trhu v rámci slovenského podnikateľského prostredia. KBSK sa hlási k princípom podnikateľskej etiky a compliance. Z tohto dôvodu považujeme členstvo v SCC za vhodnú formu podpory presadzovania, propagovania a  rozvíjania úrovne etických a compliance štandardov slovenskej podnikateľskej komunity. KBSK má prostredníctvom SCC možnosť pozitívne ovplyvňovať podnikateľské prostredie v oblasti compliance a zároveň má prístup k aktuálne zaujímavým a dôležitým informáciám, diskusiám a témam.“

Viac o členovi Menej o členovi

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Jej portfólio tvorí päť televíznych staníc - TV Markíza, Doma, Dajto, Markíza KRIMI a Markíza International. Programová stratégia TV Markíza, ktorá odštartovala svoje vysielanie 31. augusta 1996, sa zameriava na poskytovanie špičkovej rodinnej zábavy, ako aj profesionálneho a nestranného spravodajstva. Obsah vysielania je dostupný tiež prostredníctvom mobilných aplikácií a HbbTV. Vlajkovou loďou online portfólia spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. je Voyo, čoraz úspešnejšia streamovacia služba s viac ako 570 000 predplatiteľmi na Slovensku a v Česku. Jeho súčasťou sú aj televízny portál Markiza.sk s bezplatným videoarchívom a spravodajský portál TVNOVINY.sk. Nadácia Markíza, založená v roku 2007, pracuje na projektoch, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života detí a podporiť ich sny a ciele. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. je členom nadnárodnej skupiny CME, ktorá prevádzkuje televízne stanice v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Rumunsku a Moldavsku, na Slovensku a v Slovinsku a je jednou z vedúcich spoločností vo sfére médií a zábavy v rámci strednej a východnej Európy. CME zastrešuje 43 televíznych kanálov, a to bezplatných aj platených, a oslovuje celkovo 49 miliónov divákov. CME je súčasťou portfólia medzinárodnej finančnej a investičnej skupiny PPF.

„Veľmi si vážime prijatie medzi členov Slovak Compliance Circle, ktoré vnímame ako popredné združenie zoberajúce sa problematikou compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku. Tieto témy sa týkajú aj mediálneho sektora, v ktorom pôsobíme, a chceme tak potvrdiť, že naša spoločnosť, ako aj spoločnosti mediálnej skupiny CME, si zakladajú na najvyšších štandardoch podnikovej etiky a zodpovednosti. Tešíme sa na tvorivú a obojstranne prospešnú spoluprácu.“

 

Viac o členovi Menej o členovi

Ments s.r.o.

Advokátska kancelária Ments je butikovou kanceláriou špecializujúcou sa na poskytovanie prvotriednych právnych služieb prispôsobených individuálnym potrebám klientov. Pri poskytovaní právnych služieb sa kancelária Ments opiera o dlhoročné skúsenosti svojich právnikov a využíva najnovšie technológie a moderné postupy na docielenie maximálnej efektivity a spokojnosti svojich klientov.

„Uvedomujeme si potrebu vytvárania a nastavovania vysokých štandardov v oblasti compliance. Pri poskytovaní právnych služieb našim klientom preto presadzujeme prístup zameraný na budovanie transparentnej, férovej a zodpovednej firemnej kultúry a podnikateľského prostredia. Členstvo v Slovak Compliance Circle nám poskytuje skvelú platformu na presadzovanie týchto cieľov. SCC je jedinečné združenie podobne zmýšľajúcich spoločností, vďaka ktorým má slovenské podnikateľské prostredie potenciál zlepšovať sa a napredovať.“

 

Viac o členovi Menej o členovi

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997 a je dcérskou spoločnosťou skupiny Mercedes-Benz so zameraním predovšetkým na financovanie vozidiel ikonickej značky Mercedes-Benz.  Spoločnosť sa venuje poskytovaniu výnimočných riešení financovania automobilov a prispôsobuje možnosti financovania jedinečným potrebám svojich zákazníkov „šitím ponuky na mieru“ a dodávaním komplexného balíka služieb. Ako súčasť rodiny Mercedes-Benz si spoločnosť kladie za cieľ budovať trvalé vzťahy so svojimi zákazníkmi, poskytovať bezproblémové a bezkonkurenčné služby a uskutočňovať sny o vlastníctve vozidla Mercedes-Benz.“

„Účasť spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia v Slovak Compliance Circle vnímame ako príležitosť napĺňať cieľ nášho akcionára, spoločnosti Mercedes-Benz Mobility, vyjadrený sloganom „best-in-class“, teda aj v oblasti dodržiavania zákonov a etických noriem v podnikateľskom prostredí. Tento záväzok je určujúcim pre vzťahy v rámci spoločnosti, v rámci skupiny Mercedes-Benz, ako aj pre vzťahy s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi. Sme si vedomí spoločenskej zodpovednosti a snažíme sa ju napĺňať. Slovak Compliance Circle predstavuje platformu na zdieľanie osvedčených postupov a vzájomné obohacovanie sa v oblasti compliance.“

Viac o členovi Menej o členovi

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

poločnosť Mercedes-Benz Slovakia je importér vozidiel Mercedes-Benz, Smart, Fuso a Setra. Bola založená v roku 1990 ako Motor-Car Wiesenthal a za viac ako 25 rokov je spoľahlivým partnerom v automobilovom odvetví. Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. je v 100% vlastníctve medzinárodného koncernu Daimler AG, ktorý patrí z celosvetového hľadiska medzi lídrov v automobilovom priemysle.
"V rámci celého koncernu Daimler chápeme, že Compliance znamená dodržiavanie všetkých zákonov, predpisov a záväzkov, ktoré sa vzťahujú na náš obchodný model vrátane príslušných interných smerníc a postupov ovplyvňujúce každodenné činnosti spoločnosti. Dodržiavanie zákonov a hodnôt bolo vždy v centre  podnikateľskej etiky našej spoločnosti a preto sa riadime heslom: "Compliance nie je pre nás možnosť, je to integrálna súčasť a trvalý prvok našej  firemnej kultúry“. Chceme, aby tieto hodnoty boli reprezentované všetkými zamestnancami na každom stupni riadenia našej spoločnosti."
Viac o členovi Menej o členovi

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Skupina MetLife, Inc. je popredným poskytovateľom finančných služieb, životného či dôchodkového poistenia, ale aj zamestnaneckých výhod. Na Slovensku pôsobí ako pobočka poisťovne z iného členského štátu (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby). Ponúkame životné poistenie, poistenie úrazu a choroby a cestovné poistenie.

"Členom SCC sme sa stali za účelom zdieľania poznatkov a skúseností s ostatnými členmi a zvyšovania povedomia o problematike compliance. Naše aktivity v slovenskej pobočke sa delia do dvoch smerov. Prvým z nich je korporátna compliance. Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť má materskú organizáciu v USA, vykonávame taktiež aktivity z oblasti korporátnej compliance zamerané na prevenciu a boj proti korupcii a tzv. neetickému správaniu, ktoré v skutočnosti predstavuje najmä porušovanie trestneprávnych predpisov. Druhým z nich je regulatórna compliance. Sme predovšetkým regulovanou finančnou inštitúciou, ktorá musí dbať na dodržiavanie odbornej starostlivosti a verejnoprávnych predpisov z oblasti poisťovníctva a distribúcie poistenia. Toto je prvoradou úlohou útvaru Compliance spolu s ochranou osobných údajov a prevenciou prania špinavých peňazí. Oba dva smery sa spájajú v plnení požiadaviek na funkčný a ucelený riadiaci a kontrolný systém."

Viac o členovi Menej o členovi

Nedelka Kubáč advokáti s. r. o.

Nedelka Kubáč advokáti (NKA) je advokátska kancelária s kanceláriami v Bratislave a v Prahe. Kancelária je úzko špecializovaná na nasledujúce oblasti slovenského, českého a európskeho práva: právo hospodárskej súťaže; regulačné záležitosti, najmä v oblasti energetiky, telekomunikácií a v obchode s potravinami; verejné obstarávanie a compliance.

Tím NKA tvoria skúsení právnici, ktorí majú v uvedených oblastiach práva dlhoročné skúsenosti. Právnici kancelárie v minulosti pôsobili v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách, ako aj v Európskej komisii, na slovenskom Protimonopolnom úrade, českom Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže a na Úrade pre energetiku a hospodársku súťaž Bádenska-Württemberska v Nemecku. V oblasti práva hospodárskej súťaže zaraďujú popredné nezávislé medzinárodné a národné rankingové spoločnosti (vrátane Chambers Europe, Global Competition Review alebo Právnická firma roka) NKA pravidelne na najvyššie priečky.

"Naše členstvo v SCC vnímame ako súčasť kolektívneho záväzku k šíreniu povedomia o potrebe dodržiavania etických a právnych noriem v podnikaní za pomoci renomovaných a inšpiratívnych partnerov."

Viac o členovi Menej o členovi

Nitschneider & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

NITSCHNEIDER & PARTNERS je slovenská butiková advokátska kancelária s medzinárodnou pôsobnosťou. Od svojho založenia v roku 2004 si popri agende práva obchodných spoločností vybudovala vysokú mieru špecializácie aj v oblasti pracovného práva, práva duševného vlastníctva a v oblasti reklamného a mediálneho práva. Vďaka dlhoročným skúsenostiam jednotlivých členov tímu z rôznych sektorov biznisu je však kancelária schopná poskytovať právne služby v prvotriednej kvalite aj v ďalších oblastiach obchodného a korporátneho práva. Kancelária je prvým a jediným slovenským členom prestížnej medzinárodnej asociácie Ius Laboris, ktorá združuje renomované právne firmy špecializujúce sa na pracovné právo, otázky zamestnanosti a právo sociálneho zabezpečenia. Okrem toho je kancelária členom EELA – European Employment Lawyers Association a GALA - Global Advertising Lawyers Alliance.

„Počas nášho dlhoročného pôsobenia na trhu sme zistili, že tak my, ako aj naši klienti chceme „veci robiť dobre“ nie preto, že si to vyžadujú zákony alebo je za porušenie pokuta, ale preto, že „sa to tak má robiť“. Oblasť compliance sa u nás prirodzene udomácnila, postupne rozvinula a stala sa každodennou súčasťou našej právnej praxe. Vážime si možnosť byť členmi SCC a v budúcnosti by sme sa radi podieľali na spoločných projektoch a pomáhali rozširovať povedomie o compliance a etickom správaní medzi podnikateľmi na Slovensku.“

Viac o členovi Menej o členovi

Orange Slovensko, a.s.

Orange je lídrom v poskytovaní komplexných telekomunikačných služieb a najväčším mobilným operátorom na Slovensku. Svojich takmer 2,4 milióna zákazníkov spája s tým, na čom skutočne záleží a vďaka najkvalitnejšej sieti neustále prináša možnosti čo najvýhodnejšej komunikácie. Pre firmy je stabilným partnerom v oblasti inovácií a smart riešení, ktoré zabezpečujú efektívnejší rast ich biznisu. Popri tom ľudí motivuje k zodpovednému využívaniu digitálnych technológií. Orange si dáva obzvlášť záležať na digitálnom vzdelávaní, inklúzii a bezpečnosti detí na internete. Na biznis sa pozerá aj z pohľadu ekológie, preto sa dlhodobo venuje aj zberu a recyklácii starých mobilov či výstavbe vysielačov so solárnym napájaním.

“Slovak Compliance Circle vnímame už dlhší čas ako synonymum slušného a etického správania vo významných spoločnostiach. Compliance už nie je len vízia, ale realita bežného podnikateľského života a je veľmi dôležité, aby sa táto dobrá prax šírila ďalej. Zdieľanie skúseností v oblasti compliance v rôznych odvetiach prináša pozitívne rozšírenie našich obzorov, prináša taktiež možnosť benchmarku a v neposlednom rade prináša skvelú inšpiráciu ako najlepšie pretaviť požiadavky pravidiel, zákonov a nariadení do reálneho života v našej spoločnosti. Pre Orange je compliance kľúčovou oblasťou a v súlade s tým máme nastavené aj naše hodnoty a postupy.”

Viac o členovi Menej o členovi

OSRAM, a.s

OSRAM je jedným z dvoch popredných výrobcov svetelných riešení vo svete. Portfólio spoločnosti zahŕňa celý hodnotový reťatec od komponentov – žiaroviek, elektronických predradníkov, optických polovodičov ako LED – až po svietidlá, riadiace jednotky a svetelné riešenia. Na Slovensku je OSRAM prítomný od roku 1995. Okrem výroby a obchodných aktivít vykonáva aj zdieľané služby (Shared Services) pre ostatné OSRAM spoločnosti.

„Compliance nie je program, ale spôsob, akým robíme naše podnikateľské aktivity – potvrdzujúc tým dobré meno a integritu spoločnosti OSRAM na trhu. Compliance je dôležitou súčasťou našich základných hodnôt: inovatívnosť, rešpekt a podnikavosť. Veríme, že ak budeme žiť týmito hodnotami a správať sa  v súlade so zákonmi a predpismi, konkurenčná výhoda spoločnosti OSRAM na trhu sa bude zvyšovať.“   

Viac o členovi Menej o členovi

PROCUS s.r.o.

PROCUS je slovenská stredne veľká spoločnosť založená v roku 1998, ktorá sa zameriava na poskytovanie profesionálnych služieb v oblasti priemyselnej automatizácie, robotiky, pokročilých softvérových aplikácií, elektrotechniky a projektovania Merania a Regulácie. Spoločnosť poskytuje služby prevažne renomovaným medzinárodným klientom v mnohých krajinách. Od svojho vzniku dodal PROCUS viac ako 350 projektov v 35 krajinách na všetkých kontinentoch okrem Austrálie. Klienti spoločnosti sú z oblasti farmácie, chémie, petrochémie, energetiky, papierenského, strojárenského, automobilového, sklárskeho, potravinárskeho, textilného priemyslu a informačných technológií.

"Od nášho založenia sme mali víziu stať sa nielen profesionálnym a spoľahlivým poskytovateľom služieb, ale prostredníctvom dodržiavania všetkých pravidiel sa tiež vyhnúť problémom a poškodeniu dobrého mena, zároveň si vybudovať dôveru u našich zákazníkov a zamestnancov tým, že preukážeme naše odhodlanie dodržiavať etické zásady v businesse."

Viac o členovi Menej o členovi

Raiffeisen Bank International AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky

Raiffeisen Bank International AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky (predtým Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky) bola založená v roku 2017 ako pobočka Raiffeisen Centrobank AG, poprednej investičnej banky, ktorá pokrývala celé spektrum produktov a služieb v oblasti akcií, derivátov a transakcií, vrátane transakcií s vlastným kapitálom a cez burzy cenných papierov, s vynikajúcou reputáciou priekopníka a lídra na trhu v oblasti štruktúrovaných produktov. Po integrácii do Raiffeisen Bank International v roku 2022 pobočka rozšírila rozsah svojich činností o služby obstarávania pre banku (Group Procurement Services) a služby vykazovania pre skupinu (Group Reporting Services).

"Pojem Compliance je relatívne nový a je to aj relatívne nové povolanie. Okrem dodržiavania zákona vyžaduje toto povolanie aj vysoké personálne, etické a morálne hodnoty. Aj preto je nám cťou byť súčasťou Slovak Compliance Circle. Členmi sme sa stali za účelom výmeny informácií, osvedčených postupov a nápadov a komunikácie s najlepšími odborníkmi v tejto oblasti na Slovensku. Budeme radi, ak prispejeme k šíreniu dobrého mena Compliance, k zvyšovaniu povedomia a k budovaniu etického podnikateľského prostredia na Slovensku."

Viac o členovi Menej o členovi

Siemens Mobility, s.r.o.

Siemens je globálne pôsobiaca technologická spoločnosť s hlavnými činnosťami v oblasti priemyslu, energetiky, zdravotníctva a infraštruktúry. Spoločnosť  Siemens s.r.o. tvorí osem divízií a osem kompetenčných centier, ktoré patria k trhovým lídrom v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie.  Odborní pracovníci s vyšším vzdelaním sú základom ôsmych medzinárodných  kompetenčných centier a shared-service centier, ktoré boli založené na Slovensku. Zamestnanci týchto centier poskytujú služby najmä v rámci regiónu strednej a východnej  Európy ale aj celosvetovo. Skupinu Siemens na Slovensku tvorí päť spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Healthcare s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy  automatizačnej techniky, spol. s r.o. a OEZ Slovakia, spol. s r.o.  História spoločnosti Siemens na Slovensku sa datuje do roku 1902. Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou aktivít spoločnosti.

Compliance nie je program, je to spôsob akým konáme v podnikaní a udržujeme integritu v spoločnosti  Siemens. Náš Corporate Compliance Program  nechápeme len ako obmedzenie, ale taktiež ako vyššiu formu ako chrániť naše podnikanie!”

Viac o členovi Menej o členovi

Siemens s.r.o.

Siemens je globálne pôsobiaca technologická spoločnosť s hlavnými činnosťami v oblasti priemyslu, energetiky, zdravotníctva a infraštruktúry.

Spoločnosť Siemens s.r.o. tvoria 2 prevádzkové spoločnosti a päť kompetenčných centier, ktoré patria k trhovým lídrom v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Odborní pracovníci s vyšším vzdelaním sú základom piatich medzinárodných  kompetenčných centier a shared-service centier, ktoré boli založené na Slovensku. Zamestnanci týchto centier poskytujú služby najmä v rámci regiónu strednej a východnej  Európy, ale aj celosvetovo. Skupinu Siemens na Slovensku tvorí osem spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Healthcare s.r.o., Siemens Mobility s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy  automatizačnej techniky, spol. s r.o.,  OEZ Slovakia, spol. s.r.o., Yunex s.r.o. a Siemens Energy s.r.o..  História spoločnosti Siemens na Slovensku sa datuje do roku 1902. Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou aktivít spoločnosti.

“Compliance nie je program, je to spôsob akým konáme v podnikaní a udržujeme integritu v spoločnosti  Siemens. Náš Corporate Compliance Program  nechápeme len ako obmedzenie, ale taktiež ako vyššiu formu ako chrániť naše podnikanie.”

Viac o členovi Menej o členovi

SIOX s.r.o.

SIOX s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti monitoringu a spracovania dát, ich integrácie do podnikových informačných systémov za účelom zefektívnenia podnikových procesov a tvorby individuálnej podnikovej dátovej základne. Presné a verifikované dáta sú základnou podmienkovou efektívneho manažmentu a zároveň sú aj nevyhnutnou podmienkou pri riešení podnikových úloh prostredníctvom Business & Artificial Intelligence.

"Uvedomujeme si, že najefektívnejším spôsobom ako sa podieľať na tvorbe lepšieho podnikateľského prostredia sa dá dosiahnuť predovšetkým vlastnou účasťou a vlastným príkladom."

 

Viac o členovi Menej o členovi

Slovak Parcel Service s.r.o.

Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. patrí medzi renomované a dlhoročné spoločnosti v oblasti doručovateľských služieb. Od roku 2002 je jej jediným spoločníkom Rakúska pošta (Post 207 Beteiligungs GmbH). Disponuje modernou logistickou sieťou, ktorú tvorí 27 regionálnych pobočiek a doručovateľský vozový park. Spolu so sesterskou spoločnosťou Express One Slovakia s.r.o. je Slovak Parcel Service s.r.o. najväčším prepravcom zásielok v Slovenskej republike.

"Naša spoločnosť si plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, svoje postavenie a vplyv. Záleží nám na tom, aby sa podnikanie na Slovensku vykonávalo v súlade s platnou legislatívou, transparentne, v súlade s dobrými mravmi a princípmi etiky. Iniciatívu SCC vnímame ako jedinečnú príležitosť prepojiť sa s inými subjektami, ktoré vyznávajú rovnaké hodnoty ako my. Členstvo v SCC je pre nás záväzok spolupracovať na zlepšení podnikateľského prostredia, kultúry a etiky.  Tešíme sa na spoluprácu."

Viac o členovi Menej o členovi

Slovak Telekom, a.s.

Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Pod značkou Telekom ponúka jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom produkty a služby pevnej i mobilnej telekomunikačnej siete. Na trh prináša medzinárodné poznatky, inovatívne riešenia a najnovšie technologické trendy. Slovak Telekom je rešpektovaným a dlhoročným lídrom v oblasti firemnej  zodpovednosti a filantropie a prostredníctvom SCC sa chce pričiniť o zlepšenie etického správania v rámci slovenského podnikateľského prostredia.

Bezpečné a etické podnikanie, ktoré je v súlade s internými i externými predpismi, sa stáva stále nevyhnutejším pre dlhodobý úspech každej spoločnosti. Iniciatíva SCC prinesie slovenskému podnikateľskému prostrediu široké skúsenosti či osvedčené postupy a u budúcich biznis lídrov napomôže rozvinúť tie správne hodnoty.”

Viac o členovi Menej o členovi

SLOVNAFT, a.s

SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.

Viac o členovi Menej o členovi

SPP

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Energie úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

"SPP vykonáva podnikateľskú činnosť v regulovanom odvetví, preto je pre nás úspešné presadzovanie programu compliance kľúčové. Významným dokumentom nášho programu súladu je Kódex správania SPP, ktorý bol prijatý predstavenstvom SPP v júni 2021 a uplatňuje sa aj v našich dcérskych spoločnostiach. Naším cieľom však nie je len formálna implementácia tohto programu, ale aj jeho efektívne aplikovanie ako súčasti korporátnej kultúry a zodpovedného a udržateľného podnikania. Veríme, že členstvo SPP v združení Slovak Compliance Circle či už formou výmeny praktických skúseností alebo diskusiou o národných aj medzinárodných trendoch, aktivitách a novinkách v tejto oblasti, bude vzájomne prínosné."

Viac o členovi Menej o členovi

Swiss Life Select Slovensko, a.s.

Spoločnosť Swiss Life Select Slovensko, a. s. sa venuje finančnému sprostredkovaniu v oblasti kapitálového trhu, dôchodkového sporenia, životného a neživotného poistenia, poskytovania úverov a prijímania vkladov. Jej poslaním je pomáhať ľuďom žiť život podľa vlastných predstáv s finančnou sebadôverou. Kladie dôraz na kvalitné finančné riešenia šité na mieru pre strednú a vyššiu príjmovú skupinu domácností, ako aj pre korporátnu klientelu. Poskytuje špecializované služby pre lekárov, veterinárov a farmaceutov. Je súčasťou silnej švajčiarskej finančnej skupiny Swiss Life s viac ako 160-ročnou tradíciou. Je lídrom v oblasti digitalizácie procesov na finančno-sprostredkovateľskom trhu.

„Pre švajčiarskeho akcionára je dobré meno spoločnosti najvyššou prioritou. A s tým súvisí aj záväzok striktného dodržiavania pravidiel, či zodpovedného a trvalo udržateľného podnikania. Slovak Compliance Circle vnímame ako skvelú platformu na výmenu informácií a skúseností v oblasti compliance so silnými partnermi z rôznych podnikateľských sfér.“

Viac o členovi Menej o členovi

Swiss Re Management AG, organizačná zložka

Swiss Re Group je jedným z popredných svetových poskytovateľov zaistenia, poistenia a ďalších foriem prevodu rizika, ktorý sa usiluje o vytváranie odolnejšieho sveta. Cieľom skupiny Swiss Re Group je prispieť k prosperujúcej a napredujúcej spoločnosti a pre svojich klientov vytvárať nové príležitosti a riešenia. Naša spoločnosť bola založená vo švajčiarskom Zürichu v roku 1863 a pôsobí vo viac ako 25 krajinách. Poskytujeme svoje odborné znalosti a služby klientom na celom svete. Kombinujeme finančnú stabilitu so skúsenosťami, znalosťami a kreatívnym myslením tak, aby sme v záujme našich klientov, zamestnancov a akcionárov objavovali nové príležitosti.

 

Viac o členovi Menej o členovi

Tatra banka, a.s.

Tatra banka je inovátorom na slovenskom bankovom trhu. Od svojho vzniku v roku 1990 kontinuálne prináša svojim klientom množstvo unikátnych služieb, ktoré zjednodušujú riešenie ich každodenných finančných potrieb. Dlhodobo si drží silnú trhovú pozíciu v korporátnom bankovníctve, privátnom bankovníctve, elektronickom bankovníctve a v oblasti platobných kariet.

Ak chcete niečo zmeniť, začnite u seba.

Viac o členovi Menej o členovi

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pôsobí vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb. Zákazníkom poskytuje služby v oblastiach certifikácie, inšpekcie a vzdelávania. Vznik spoločnosti sa datuje od roku 1993, kedy bolo založené obchodné zastúpenie TÜV Bayern-Sachsen v Bratislave. V súčasnosti má spoločnosť viac ako 6000 spokojných zákazníkov, 11 osvedčení o akreditácii, viac ako 20 000 vykonaných auditov, viac ako 120 000 uskutočnených inšpekcií a 2100 školení. Rastie dlhodobo udržateľným tempom a na lokálnych zastúpeniach v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnáva vyše 107 zamestnancov. Kvalifikácia zamestnancov, 25-ročná odborná prax, široké portfólio služieb a know-how materskej spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1866 ako prvá technická inšpekcia na svete, sú zárukou najvyššej kvality. Odbornosť spoločnosti pravidelne preverujú akreditačné spoločnosti a ústredné orgány štátnej správy.

„Compliance manažment je stále na Slovensku nepochopený, či už z hľadiska vedenia spoločností, ale aj najmä zamestnancov firiem. Našou víziou je motivovať slovenské firmy s cieľom nachádzať spôsoby, ako komplexne riadiť compliance aktivity a presadzovať ich dôležitosť na úrovni manažmentu aj celkového povedomia vo firmách.

Viac o členovi Menej o členovi

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku od roku 1991. Vyrobil už viac ako 3 milióny vozidiel. Je najväčším exportérom a patrí k najväčším investorom i  zamestnávateľom v súkromnom sektore v krajine. Zamestnáva viac ako 9 400 ľudí. V závode v Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky. V Martine produkuje komponenty prevodovky a v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska. V Stupave vyrába nástroje pre produkčné linky.

"Volkswagen Slovakia kladie veľký dôraz na prevenciu a opatrenia k zamedzeniu konfliktu záujmov a korupcie. Aby sme zabránili takémuto nežiaducemu konaniu, musí sa každý z nás neustále správať zodpovedne. To znamená, predovšetkým poznať pravidlá. Okrem zákonov a interných predpisov ide najmä o etické štandardy, ktoré by mali byť vždy základom nášho jednania. Volkswagen Slovakia preto podporuje iniciatívu Slovak Compliance Circle."

Viac o členovi Menej o členovi

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. je najväčšou slovenskou zdravotnou poisťovňou.

"Vážime si, že v najcitlivejšej oblasti života, v oblasti zdravia, môžeme byť práve my partnerom takmer 3 miliónov poistencov. Aj to nás motivuje k tomu, aby sme sa ustavične zlepšovali, napredovali, boli modernou a transparentnou spoločnosťou, ktorá sa denne a neúnavne stará o zdravie vás a vašich najbližších."

Pre VšZP je pojem compliance relatívne nový, spojený s nedávno vytvorenou víziou spoločnosti:

"VšZP chce byť modernou rodinnou spoločnosťou, ktorá bude udávať trendy v oblasti verejného zdravotného poistenia. Má ambíciu byť lídrom s proklientskym servisom a fungovať transparentne v prospech svojich poistencov, platiteľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aj preto si veľmi vážime členstvo v Slovak Compliance Circle. Budeme radi, ak ako spoločnosť vlastnená štátom prispejeme k šíreniu princípov compliance a inšpirujeme aj ďalšie podobné spoločnosti k zavádzaniu účinných compliance programov."

Viac o členovi Menej o členovi

Východoslovenská energetika Holding a.s.

Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.) a dodávke elektriny a zemného plynu (Východoslovenská energetika a.s.). VSE Holding zároveň poskytuje pre svoje dcérske spoločnosti zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Zároveň ich reprezentuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

"V Skupine VSE Holding si uvedomujeme našu úlohu a zodpovednosť voči zákazníkom, obchodným partnerom, akcionárom a zamestnancom aj v oblasti compliance. Máme jasné zásady, ktoré určujú spôsob vedenia našich obchodných a spoločenských aktivít. Naše podnikanie sa vyznačuje integritou, súladom so zákonom  a etickými štandardami. Je pre nás dôležité byť úspešnými z dlhodobého hľadiska. Veríme, že je to možné iba vtedy, ak budeme dbať na integritu vo všetkých aspektoch našich obchodných aktivít. To isté očakávame aj od našich obchodných partnerov, aby sme tak spoločne prispievali k budovaniu transparentného podnikateľského prostredia. V tomto smere vítame a oceňujeme aj iniciatívu Slovak Compliance Circle."

Viac o členovi Menej o členovi

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka

Spoločnosť Wolf Theiss patrí medzi popredné advokátske kancelárie regiónu strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (CEE/SEE). Svoju dobrú povesť si vybudovali na nedostižných znalostiach miestnych pomerov, ktoré sa navyše opierajú o skúsených profesionálov naprieč celým týmto regiónom. Prostredníctvom 340 právnikov pôsobiacich v 13 krajinách zastupujú významných nadnárodných, ale aj miestnych klientov. Svoje úsilie zameriavajú na túto jedinečnú časť sveta, ktorou sú komplexné a rýchlo sa rozvíjajúce trhy regiónu CEE/SEE. Rozsiahla medzinárodná sieť kancelárií umožňuje úzku spoluprácu s klientmi zameranú na rozvíjanie novátorských riešení, v ktorých sa spája firemné know-how v oblasti práva, financií a podnikania.

"Efektívny integrovaný systém riadenia súladu s právnymi predpismi (tzv. compliance) je predovšetkým kľúčovým nástrojom na riadenie zodpovednosti právnických osôb a členov ich štatutárnych orgánov a na predchádzanie nákladným žalobám. Navyše v spoločnostiach, ktoré sa usilujú o napĺňanie aktuálnych požiadaviek spotrebiteľov aj najrôznejších verejných orgánov v oblasti ESG (Environmental, Social and Governance) sa stáva kľúčovou zložkou postupov prispievajúcich k ich zodpovednému riadeniu. Medzinárodný Risk & Compliance Team spoločnosti Wolf Theiss, ktorého členmi sú skúsení profesionáli s rozsiahlymi skúsenosťami a s potrebným know-how a ktorý sa zameriava práve na túto oblasť už pomohol veľkému počtu domácich aj zahraničných klientov pri zvyšovaní ich compliance štandardov. Veľmi si ceníme úlohu, ktorú v tomto procese zohráva Slovak Compliance Circle a nesmierne radi s nimi spájame svoje sily s cieľom podporiť a ďalej rozvíjať zásady podnikateľskej etiky a compliance na Slovensku."

Viac o členovi Menej o členovi

Zurich Insurance Company Ltd, organizačná zložka

Zurich Insurance Company Ltd je jedna z popredných viacodvetvových poisťovní, ktoré slúžia zákazníkom na globálnych a lokálnych trhoch. Poskytuje široký rozsah produktov a služieb v oblasti majetkového, úrazového a životného poistenia vo viac ako 210 krajinách. Medzi zákazníkov spoločnosti Zurich patria jednotlivci, malé podniky, stredné a veľké spoločnosti, ako aj nadnárodné korporácie. Zurich Bratislava, pobočka švajčiarskej spoločnosti Zurich Insurance Company Ltd, je vysoko špecializované kompetenčné centrum a zamestnáva uznávaných odborníkov z oblastí poistno-matematických služieb. Medzinárodný pracovný tím s viac ako 240 zamestnancami poskytuje podporu obchodným jednotkám spoločnosti Zurich po celom svete prostredníctvom služieb s pridanou hodnotou.

"SCC pre nás predstavuje dôležitý míľnik. Transparentné vedenie a nastavenie procesov v súlade s compliance pravidlami považujeme za kľúčové pre úspešné vedenie spoločnosti, a zároveň je súčasťou našej vízie. Veríme, že členstvo v SCC je cesta ako zabezpečiť integritu a trvalú udržateľnosť podnikov na slovenskom trhu."

Viac o členovi Menej o členovi

Ako sa stať členom SCC?

Základné kroky k Vášmu členstvu:

  1. V prípade, že potvrdíte vážny záujem o členstvo v SCC, pošleme Vám základné dokumenty k združeniu SCC, ktoré by Vás ako člena mohli zaujímať (zakladateľská zmluva, stanovy, atď.). V druhom kroku bude predstavenstvo SCC požiadané o schválenie členstva (trvá spravidla niekoľko dní).
  2. Nový člen bude vyzvaný na preštudovanie a podpis nasledovných dokumentov:
  3. Po schválení členstva bude novému členovi vystavená faktúra na úhradu ročného členského (na základe vyhlásenia o počte zamestnancov).
  4. Nový člen obdrží sumár praktických informácii pre členov SCC a bude zaradený do komunikácie a aktivít v rámci SCC.

Ak máte záujem stať sa členom Slovak Compliance Circle alebo získať viac informácií o združení, prosím, kontaktujte tajomníka predstavenstva

Informácie o výške členského poplatku nájdete tu.