O nás

Iniciatíva Slovak Compliance Circle vznikla ako reakcia na tendenciu prevažujúcu v rámci slovenského podnikateľského prostredia ohľadne úrovne etického správania všeobecne aplikovaného a akceptovaného na slovenskom trhu. S cieľom reagovať na tieto obavy slovenského podnikateľského prostredia zakladajúci členovia vypracovali a predložili koncept združenia Slovak Compliance Circle. Vychádzajúc so silného záujmu a s dôrazom na podporu tejto témy viacerými kľúčovými biznis lídrami na Slovensku, zakladajúci členovia stanovili, že misiou navrhovaného združenia bude propagácia a presadzovanie princípov compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku.

Členovia SCC sa zaviazali dodržiavať etické princípy, aktívne ich propagovať, presadzovať a usilovať sa o rozvoj úrovne compliance štandardov implementovaných slovenskou podnikateľskou komunitou a to prostredníctvom:

  • Zdieľania overených štandardov a praktík – skúmaním a poznávaním všeobecne akceptovaných štandardov a praktík z iných krajín a ich aplikovaním na slovenskom trhu a zdieľaním lokálnych skúseností medzi členmi.
  • Vzájomnej podpory – poskytovaním podpory a zdieľaním vedomostí s malými a strednými podnikmi.
  • Príkladného správania – presviedčaním biznis partnerov, aby nasledovali overené praktiky a dodržiavali etické princípy.

SCC bude systematicky pracovať s mladou generáciou budúcich biznis lídrov. Združenie má za cieľ prinášať v spolupráci s univerzitami aktivity zamerané na priťahovanie ľudských zdrojov pre túto profesiu a propagáciu etického správania u generácie budúcich podnikateľov a obchodníkov. SCC bude aktívne spolupracovať a iniciovať diskusie s príslušnými subjektami, inštitúciami a orgánmi zapojenými do prípravy, implementácie a výkonu príslušných právnych predpisov a regulačného rámca.

Stratégia združenia

Vízia

Našou víziou je možnosť pracovať v transparentnom a etickom podnikateľskom prostredí na Slovensku.

Misia

Našou misiou je propagovať princípy podnikateľskej etiky a compliance na Slovensku.

Ciele

Slovak Compliance Circle bolo založené za účelom propagácie compliance a etického správania v slovenskej podnikateľskej komunite prostredníctvom:

  • Vzájomného zdieľania všeobecne akceptovaných štandardov a praktík v oblasti compliance v rámci slovenského podnikateľského prostredia
  • Podpory a propagácie úlohy compliance officera a rovnako profesie compliance officera na Slovensku
  • Propagácie etického správania a princípov compliance v rámci generácie budúcich slovenských biznis lídrov

Oficiálne dokumenty SCC

Oficiálne dokumenty združenia Slovak Compliance Circle: