GDPR

Memorandum na ochranu osobných údajov Slovak Compliance Circle

Ochrana súkromia našich členov a ďalších subjektov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere. Všetci návštevníci tejto internetovej stránky nájdu v tomto dokumente všetky potrebné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

Toto Memorandum na Ochranu osobných údajov (ďalej v texte ako „Memorandum“), vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov.

O Slovak Compliance Circle

Slovak Compliance Circle (ďalej v texte ako „SCC“), je záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich na Slovensku v rôznych odvetviach, ktorých snahou je pomáhať slovenským firmám presadzovať etické hodnoty pri podnikaní a efektívne bojovať proti korupcii a neetickým praktikám. Cieľom SCC je propagovať compliance ako dôležitú zložku riadenia firmy, zdieľať osvedčené postupy v oblasti compliance v rámci komunity slovenských podnikateľov, ale aj budovať a formovať etické postoje budúcej generácie slovenských obchodných lídrov.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR), zákonom o ochrane osobných údajov a ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich členov a ďalších dotknutých osôb je Slovak Compliance Circle, záujmové združenie právnických osôb so sídlom Dvořákovo nábrežie 7527/10, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 45741999, registrované v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava. 

Aké údaje o vás spracúva SCC

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

V SCC spracúvame len také osobné údaje, aby sme v adekvátnej miere vedeli napĺňať predmet činnosti SCC a tomu zodpovedajúce aktivity. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

Vzhľadom na uvedené tak medzi spracúvané údaje patria predovšetkým kategórie osobných údajov slúžiacich na účel registrácie dotknutých osôb v súvislosti s realizovaním jednotlivých aktivít SCC, ako je organizácia workshopov, konferencií alebo iných podujatí. Vzhľadom na skutočnosť, že SCC je združením právnických osôb, tento dokument sa nevťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú právnických osôb, ani na kontaktné údaje o právnických osobách.

Na aký účel spracúva SCC vaše údaje

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že vaše osobné údaje potrebujeme za účelom realizácie predmetu činnosti SCC a s tým súvisiacich aktivít, ako je vytváranie platformy na zdieľanie skúseností, organizácia pravidelných stretnutí/diskusií členov združenia a pracovných skupín, ako aj podujatí, školení a workshopov na konkrétne témy vrátane rozvoja webových stránok združenia. Osobné údaje za účelom realizácie týchto aktivít získavame priamo od vás alebo formou vyplnenia elektronického formulára na www.slovakcompliancecircle.sk, kde o vás spracúvame meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame v SCC na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:
 

Spracúvanie údajov o dotknutých osobách cez Facebook

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a na príslušný účel. Rovnako to je aj v prípade, že sa zúčastňujete našich aktivít prostredníctvom nášho profilu na Facebooku. Vaše osobné údaje ste v tejto súvislosti už poskytli spoločnosti Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

SCC chráni vaše údaje

V SCC platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby prístup k vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované mimo SCC, s výnimkou prípadov, kedy by sme tak boli povinní postupovať na základe príslušného právneho predpisu.

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní vašich údajov sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:
 

Aké máte voči SCC práva:

Máte právo na prístup k vašim údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:
 

Máte právo na opravu vašich údajov

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne. Bez vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli SCC.  

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Vaše právo namietať vám prislúcha predovšetkým v prípadoch, ak spracúvame vaše osobné údaje pre potreby oprávneného záujmu na našej strane.

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania vašich údajov

Za určitých okolností môže nastať situácia, že vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať.

Máte právo na vymazanie vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. V tejto súvislosti ste ako dotknutá osoba povinný preukázať na základe relevantných dokladov nezákonnosť spracúvania.

Máte právo na prenos vašich údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorý v žiadosti doručenej na: tajomnik@slovakcompliancecircle.sk, riadne označíte vrátane emailovej adresy tretej strany. 

Ako si uplatníte vaše práva k osobným údajom

Všetky vaše práva k osobným údajom si môžete v SCC uplatniť zaslaním žiadosti na: Emailová adresa: tajomnik@slovakcompliancecircle.sk

SCC si v zmysle GDPR vyhradzuje právo požadovať identifikačné údaje dotknutej osoby, aby v záujme ochrany práv dotknutých osôb zabezpečila dostatočnú identifikáciu osoby žiadateľa.

SCC má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. SCC informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako dlho spracúvame v SCC vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. po dobu, kedy pre daný účel spracúvania existuje na strane SCC právny dôvod. Máme záujem, aby ste boli informovaní o našich aktuálnych činnostiach a preto v prípade, že budete účastní na našej aktuálnej aktivite, môžeme použiť vaše osobné údaje pre tento účel aj pre nasledujúce podujatie. Ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. V prípade, ak zanikne dôvod na spracúvanie vašich osobných údajov, tieto bezodkladne vymazávame.  

Spracúvanie vašich osobných údajov na základe súhlasu

Marketingové aktivity považujeme za vhodný nástroj, ako vás upozorniť na našu činnosť a aktuálne podujatia, ktoré pre vás organizujeme. Aby sme vás mohli informovať o našej činnosti a zároveň mali možnosť získať od vás informácie za účelom organizovania nášho podujatia vrátane spracovania následnej spätnej väzby, potrebujeme mať vaše údaje. V prípade, ak nemáte záujem, aby sme vás viac informovali o našej činnosti, môžete nás kontaktovať ohľadom zmeny svojich marketingových preferencií na: tajomnik@slovakcompliancecircle.sk.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich obrazových a zvukových záznamov vyhotovovaných na nami organizovaných podujatiach, sme oprávnení v rozsahu takto udeleného súhlasu, vhodným spôsobom požiť vaše osobné údaje za účelom realizácie marketingových aktivít prostredníctvom nami produkovaných informačných materiálov, na našej internetovej stránke www.slovakcompliancecircle.sk, alebo v rámci nášho profilu na Facebooku.  

Poskytnutie vašich osobných údajov je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky súhlasy, ktoré ste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať na mailovej adrese tajomnik@slovakcompliancecircle.sk.

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s účasťou na členskej schôdzi SCC prostredníctvom elektronických prostriedkov

Účasť na členskej schôdzi SCC prostredníctvom elektronických prostriedkov cez konferenčný (video) hovor, vrátane hlasovania na nej, bude prebiehať v súlade s aktuálnymi stanovami SCC.

Za účelom identifikácie osôb zúčastnených na členskej schôdzi takouto formou bude SCC o takýchto osobách spracúvať obrazovú podobizeň tváre, meno a priezvisko a v niektorých prípadoch aj e-mailovú adresu.

Primárnym účelom takéhoto spracúvania osobných údajov je zabezpečenie riadneho priebehu členskej schôdze v súlade so stanovami SCC.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je právny dôvod podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (Plnenie zmluvy) v súvislosti s realizáciou činnosti SCC vrátane organizácie členskej schôdze v súlade so stanovami SCC.

Z členskej schôdze realizovanej prostredníctvom elektronických prostriedkov cez konferenčný (video) hovor bude vyhotovovaný a uschovávaný záznam, ktorý bude SCC spracúvaný iba po nevyhnutnú dobu.

Záverečné ustanovenia

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na tajomnik@slovakcompliancecircle.sk.