Predseda poradného výboru

Ivan SkalošIng. Ivan Skaloš je skúseným profesionálom v oblasti podnikateľskej etiky a riadenia rizík. Po tom, ako začal svoju kariéru rozvíjať vo finančnom audite a manažérskom poradenstve, sa niekoľko rokov intenzívne venoval téme podnikových financií, oceňovania spoločností, finančného riadenia strategických projektov a riadenia rizík, v roku 2007 svoje zameranie presmeroval do oblasti Compliance, vnútornej kontroly a interného vyšetrovania, ktorej sa venuje dodnes. Má skúsenosti v odvetviach poistenia, telekomunikácií a environmentálnych služieb. V súčasnosti zároveň pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zameriava na tému rozvoja podnikateľskej etiky na Slovensku. Od založenia Združenia do decembra 2019 bol členom predstavenstva Slovak Compliance Circle.

 

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

„To, že compliance systém alebo etický program organizácie neprenikne do všetkých oblastí činnosti organizácie, ale zostane takpovediac izolovaným ostrovom, vnímam ako veľké riziko našej profesie. Keď to otočím, integráciu etických princípov do všetkých procesov a úrovní riadenia vidím ako veľkú príležitosť pomôcť našim spoločnostiam dlhodobo a udržateľne podnikať na trhu. Preto som rád, že v Poradnom výbore máme skupinu expertov z rôznych oblastí odbornej aj akademickej sféry. Môžeme tak ich expertízu a rôznorodosť pohľadov využiť na to, aby sme Compliance tému pomáhali spoločnostiam na Slovensku rozvíjať spôsobom, ktorý bude pre ne efektívny a udržateľný a zároveň bude spĺňať očakávania a potreby aj ich externých záujmových skupín: zákazníkov, dohľadových orgánov a občianskej spoločnosti.“

Poradný výbor

Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Profesorka


Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedecko-výskumnej a pedagogickej práce sa venuje podnikateľskej etike, etike v personálnom manažmente, vedeniu ľudí, organizačnému správaniu a interkultúrnemu manažmentu. Je autorkou a spoluautorkou viacerých knižných publikácií, publikuje v prestížnych  domácich i zahraničných vedeckých časopisoch. Pracovala vo viacerých slovenských a medzinárodných vedecko-výskumných projektoch.

 

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

Spoluprácu s SCC považujem za výbornú príležitosť pre zbližovanie vedy a praxe na Slovensku. Výhody z našej spolupráce môžu čerpať jednak študenti, pre ktorých členovia SCC robia prednášky, akademici, ktorí dostanú väčší priestor pre svoj výskum v podnikoch, ktoré sú členmi SCC a tiež manažéri podnikov združených v SCC, ktorí môžu čerpať z unikátnych znalostí vedcov za účelom etického rozvoja svojich podnikov.  Motto SCC plne vystihuje dôvody, pre ktoré sa na FM UK snažíme rozvíjať našich študentov, budúcich manažérov, v oblasti podnikateľskej etiky. Som pevne presvedčená, že propagácia princípov podnikateľskej etiky a tvorba transparentného podnikateľského prostredia sú pre udržateľnú budúcnosť našej spoločnosti absolútne nevyhnutné.“

Poradný výbor

Alexander Nagy

Deloitte Advisory s.r.o., Partner


Ing. Alexander Nagy je partnerom oddelenia forenzných služieb v Slovenskej a Českej republike a zároveň zodpovedá za forenzné služby v regióne strednej Európy. Má viac ako 20 rokov odborných skúseností v oblasti forenzného účtovníctva a vyšetrovania podvodov. Okrem dlhoročných skúseností v oblasti externého poradenstva, Alexander pracoval šesť rokov ako vedúci oddelenia compliance v jednej z najväčších bánk v ČR. Má praktické skúsenosti v oblasti účtovníctva, financií a obchodných praktík, protokolov a právnych predpisov a zameriava sa na prevenciu a detekciu interných a externých pochybení, vrátane pochybení súvisiacich s regulačnými požiadavkami.

 

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

„Spoluprácu s SCC považujem za jedinečnú príležitosť na podporu princípov podnikateľskej etiky a compliance prostredníctvom zdieľania poznatkov a praktických skúseností. Verím, že práve otvorená diskusia a aktívna propagácia danej témy prinesie požadované výsledky. K cieľom SCC by som chcel prispieť najmä praktickým pohľadom na vec a skúsenosťami nadobudnutými počas projektov, ktoré mi poskytli prehľad o úrovni a povedomí o compliance vo viacerých odvetviach. Som presvedčený, že dôsledným sledovaním cieľov združenia dokážeme pozdvihnúť úroveň podnikateľskej etiky a compliance a dosiahnuť tak transparentné a skutočne etické správanie podnikateľských subjektov.“

Poradný výbor

Ján Golais

Slovak Telekom, a.s., Data Privacy Advisor


Mgr. Ján Golais od roku 2004 až doteraz pôsobí v oblasti ochrany údajov a ochrany súkromia v prostredí telekomunikačného operátora, participuje pri pripomienkovaní legislatívy a konzultáciách dozorných orgánov. Poskytuje podporu pri zmysluplnej implementácií regulačných požiadaviek v prostredí rôznych prevádzkovateľov.

 

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

„Účasť v poradnom výbore SCC považujem za zmysluplnú aktivitu z niekoľkých dôvodov:

  • Rozvoj a nové pohľady na problematiku compliance posúva a rozširuje hranice vnímania sveta.
  • Iba výmena informácií zabezpečí evolúciu ľudstva.
  • Získavanie skúseností v dynamicky sa rozvíjajúcom svete je obohacujúce pre všetky strany.
  • Držať prst na tepe doby je vzrušujúce.“

Ivan Skaloš

Detail

Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Profesorka

Detail

Alexander Nagy

Deloitte Advisory s.r.o., Partner

Detail

Ján Golais

Slovak Telekom, a.s., Data Privacy Advisor

Detail