Čo je Compliance a ako vie pomôcť vášmu podnikaniu?

Mnoho podnikateľov uvažuje o zavedení tzv. compliance programu do vnútorných procesov a firemnej kultúry. Ide o kľúčový element každodenného podnikateľského života. Pojem Compliance je však stále pre mnohých neznámy.

Compliance znamená súlad a predstavuje dôležitú súčasť riadenia organizácie a jej základných procesov. Ide o vnútorný systém riadenia rizík prevažne vyplývajúcich z regulácií, resp. zákonov. Tento vnútorný systém sa najčastejšie nazýva Compliance program alebo aj Compliance manažment systém (ďalej len „CMS“). CMS je tvorený spravidla niekoľkými  vzájomne sa dopĺňajúcimi prvkami, ako sú napríklad hodnotenie rizík, zavedenie politík a procesov, tréning a komunikácia, monitoring, konzultácie, reporting a kontrola. Jednotlivé prvky CMS sa líšia v závislosti od predmetu podnikania, resp. od odvetvia, v ktorom organizácia pôsobí, a samozrejme, jednotlivé prvky CMS závisia aj od vnútorných procesoch organizácie. Účelom zavedenia takéhoto systému je prevencia vzniku rizík, a to najmä finančného a reputačného. Vo veľmi regulovaných odvetviach, ako je napríklad bankovníctvo, telekomunikácie, farmaceutický priemysel alebo automobilový sektor, sa compliance profiluje do dedikovaných oddelení, ktoré kontrolujú najväčšie riziká organizácie (napr. oddelenie prevencie proti legalizácii príjmu z trestnej činnosti, oddelenie vnútorných podvodov alebo oddelenie kontroly obchodných partnerov a dodávateľov). Compliance manažment systém v súčasnosti reprezentujú dva kľúčové elementy, ktorými sú integritatrvalá udržateľnosť.

Integrita znamená konať správne – a to tým, že organizácia a jej zamestnanci budú žiť v súlade s jednotnými firemnými hodnotami. Integrita ako pojem na rozdiel od Compliance má širší význam, ktorý je lepšie pochopiteľný v globálnom prostredí. Integrita chápe a rešpektuje kultúrne odlišnosti a do popredia dáva všeobecne platné hodnoty. Integritou učíme preberať zodpovednosť za svoje konanie, rozhodnutia a dodržiavanie pravidiel. Cieľom Integrity je presadzovanie zákonných postupov, vnútorných a vonkajších regulácií, dohôd so zástupcami zamestnancov, ako aj kódexov správania. Integrita určuje, že rozhodnutia sa prijímajú vedome a transparentne. Každému sa odporúča, aby sa zamyslel nad svojím konaním.

Trvalá udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť reprezentuje ľudský rozmer podnikania. Nielen výroba výrobkov má byť trvalo udržateľná, ale aj naše úsilie o ochranu životného prostredia musí byť vedomé a viditeľné. Snažíme sa v lokálnom ale aj v celosvetovom meradle o dosiahnutie príkladnej environmentálnej a energetickej bilancie a nezatvárame oči pred súčasnými a budúcimi ekologickými výzvami. Toto všetko a ešte omnoho viac tvorí úspešný Compliance manažment systém organizácie, na čele ktorého stojí a reprezentuje ho najvyšší manažment spoločnosti.

Tón z hora (Tone from the Top) je kľúčový a predstavuje vedomé prijatie týchto hodnôt manažmentom spoločnosti.  Compliance manažment systém v súčasnosti preberá na seba podobu Integrity manažmentu a takýto pojem a označenie sa nám javí ako vhodnejšie a konkrétnejšie. Integritu totižto nie je možné externe obstarať ani nahradiť občasnými konzultáciami. Ide o integrálnu súčasť každodenného podnikateľského života. Benefity, ktoré Compliance manažment systém resp. Integrity manažment prináša sú dlhodobé a vytvárajú zdravé podnikateľské prostredie.

JUDr. Martin Sasinek

Manažér pre právo a compliance, Mercedes – Benz Slovakia s.r.o.