Dodržiavanie transparentných pravidiel je absolútna priorita nielen v podnikaní

Som presvedčený o tom, že pre kvalitné podnikateľské prostredie, ako základ ekonomiky, je potrebné prijatie, osvojenie si a konštantné vylepšovanie jednotných a transparentných pravidiel. Dobrým základom pre ich uplatnenie sú medzinárodné štandardy, ako aj neustále sa rozvíjajúca národná legislatíva. Združenie SCC je subjektom, ktorého členmi sú významné národné a nadnárodné spoločnosti, ktoré si ctia princípy „good corporate governance“ a uplatňujú sa v nich vnútorné pravidlá „compliance.“ Pri svojom odbornom pôsobení v právnom sektore, som mal možnosť spolutvoriť takéto pravidlá pre niektorých klientov advokátskej kancelárie, ale aj byť súčasťou príslušných legislatívnych procesov. Verím, že prostredníctvom združenia SCC budem môcť aj naďalej prispievať k vývoju v tejto oblasti a to tak pri odbornej diskusii a organizácii odborných podujatí v rámci združenia, ako aj prezentovaním nových myšlienok v tejto oblasti pri procese tvorby právnych predpisov. Moderná legislatíva a uplatňovanie a rozvoj primeraných „compliance“ princípov a mechanizmov v čo najširšom okruhu podnikateľských subjektov, prispievajú k zužovaniu priestoru pre protispoločenskú činnosť, čo je na konci dňa jedným z predpokladov k zlepšovaniu podnikateľského prostredia, zvyšovaniu hospodárskeho rastu a tým aj životnej úrovne nás všetkých. Dovoľujem si konštatovať, že združenie SCC je v slovenskom podnikateľskom prostredí dôležitou súčasťou tohto procesu.

JUDr. Martin Jacko

Lansky, Ganzger & Partner