Členská schôdza 2023

Dňa 6. februára 2023 sa konala členská schôdza Slovak Compliance Circle. Hlavným cieľom stretnutia bola voľba členov predstavenstva SCC, voľba predsedu predstavenstva a schválenie Výročnej správy a Účtovnej závierky SCC za rok 2022 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2022. Taktiež sa diskutovali priority a aktivity združenia na rok 2023. Predkladal sa a sa schvaľoval finančný rozpočet na rok 2023. Predmetom schvaľovania bol aj návrh na zmenu Stanov SCC.