Členská schôdza 2021

Dňa 23. februára 2021 sa konala prostredníctvom MS Teams členská schôdza Slovak Compliance Circle. Hlavným cieľom stretnutia bola voľba predsedu predstavenstva SCC, schválenie Výročnej správy a Účtovnej závierky SCC za rok 2020 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2020. Taktiež sa diskutovali priority a aktivity združenia na rok 2021. Predkladal sa a sa schvaľoval finančný rozpočet na rok 2021. Predmetom schvaľovania bol aj návrh na zmenu Stanov SCC.