Swiss Re success story

Práca Compliance Officera patrí nepochybne medzi tie najdynamickejšie a najkomplexnejšie pozície, aké možno v dnešnom svete korporácií nájsť.

Je to pozícia, v ktorej sa dokážete, a musíte, neustále zlepšovať a posúvať úroveň svojich vedomostí tak, aby ste boli vždy o krok vpred pred akýmkoľvek podvodným správaním.

Napriek tomu, že každá spoločnosť, organizácia či inštitúcia čelí inému typu a rozsahu rizika, spoločným menovateľom ich Compliance sveta sú stálice ako pranie špinavých peňazí, medzinárodné sankcie, korupcia či konflikt záujmov. Pre nás vo Swiss Re sa však funkcia Compliance oddelenia, ako aj samotný mandát Compliance Officera neviaže striktne len na identifikáciu a hodnotenie spomínaných rizík a ich následnú mitigáciu. Okrem toho, že chránime Swiss Re pred možným zneužitím, stratou reputácie alebo nelegálnou činnosťou, považujeme za rovnako dôležité budovanie kultúry Compliance aj v spoločnosti ako takej. Hlavným dôvodom je naše presvedčenie, že bez správne nastavenej a implementovanej Compliance kultúry je daná inštitúcia len čistým vykonávateľom svojej vízie, bez pridanej hodnoty, ktorú by ďalej odovzdala spoločnosti.

Swiss Re ako firma manažujúca riziko si veľmi dobre uvedomuje dôležitosť vzdelávania a rozširovania povedomia o kritických témach súčasnej doby, pričom jednou z nich je aj integrita a Compliance kultúra. Našim členstvom v Slovak Compliance Circle sme chceli poukázať na dôležitosť etického správania, no zároveň si uvedomujeme aj dôležitosť propagácie takéhoto správania a to nielen v biznise samotnom, ale aj medzi generáciou mladých ľudí, ktorí nás v budúcnosti budú vo svete biznisu nasledovať.

Napriek celosvetovej pandémii a obmedzeniam, ktoré z tejto situácie vyplynuli, sme v roku 2020 pripravili niekoľko externých iniciatív pre študentov a absolventov univerzít s cieľom nielen zvýšiť povedomie o oddelení Compliance, funkcii Compliance Officera, ale aj o integrite, ktorú vo Swiss Re vnímame ako jednu z piatich kľúčových hodnôt našej organizácie.

V marci sme medzi študentmi hľadali Compliance superheroes, keď sme ich v rámci externej iniciatívy vyzvali, aby oprášili svoje Compliance super schopnosti a pripravili Escape Room na jeden z piatich vybraných Compliance rizík – korupcia, pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, konflikt záujmov, dôverné informácie a podvod. V rámci tejto externej aktivity sme finančne ocenili troch najlepších študentov a študentky, ktorí vypracovali zadania na vlastný Compliance Escape Room.

S konceptom Escape Room sme pokračovali aj v novembri, kedy sme opäť vyzvali študentov na podobnú aktivitu, tentokrát však išlo o konkrétne Compliance riziko – korupcia a úplatkárstvo. Túto aktivitu sme pripravili ako sprievodnú iniciatívu v rámci eventu Večer so Swiss Re, kde bola jednou z troch diskutovaných tém práve téma Compliance. V rámci webináru sme (nielen) študentom priblížili kľúčové funkcie oddelenia Compliance, mandát Compliance Officera, Compliance riziká, ktoré Compliance Officer hodnotí a tiež sme sa pozreli na tri konkrétne prípady z minulosti, kde súkromné spoločnosti alebo finančné inštitúcie nemali dostatočne zabezpečený monitoring Compliance rizík a tieto nedostatky následne viedli k masívnym finančným stratám, rovnako aj k strate reputácie. V závere webináru sme vyhlásili víťaza Compliance výzvy, ktorý tak isto získal zaujímavú cenu.

S budovaním compliance kultúry medzi mladými ľuďmi neprestávame ani v 2021. Chystáme niekoľko ďalších aktivít, okrem iného aj spoluprácu so Slovak Compliance Circle pri príprave prednášok na témy Compliance pre študentov slovenských univerzít.

Lucia Rosiarová

Legal & Compliance, Swiss Re Management AG