MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Skupina MetLife, Inc. je popredným poskytovateľom finančných služieb, životného či dôchodkového poistenia, ale aj zamestnaneckých výhod. Na Slovensku pôsobí ako pobočka poisťovne z iného členského štátu (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby). Ponúkame životné poistenie, poistenie úrazu a choroby a cestovné poistenie.

„Členom SCC sme sa stali za účelom zdieľania poznatkov a skúseností s ostatnými členmi a zvyšovania povedomia o problematike compliance. Naše aktivity v slovenskej pobočke sa delia do dvoch smerov. Prvým z nich je korporátna compliance. Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť má materskú organizáciu v USA, vykonávame taktiež aktivity z oblasti korporátnej compliance zamerané na prevenciu a boj proti korupcii a tzv. neetickému správaniu, ktoré v skutočnosti predstavuje najmä porušovanie trestneprávnych predpisov. Druhým z nich je regulatórna compliance. Sme predovšetkým regulovanou finančnou inštitúciou, ktorá musí dbať na dodržiavanie odbornej starostlivosti a verejnoprávnych predpisov z oblasti poisťovníctva a distribúcie poistenia. Toto je prvoradou úlohou útvaru Compliance spolu s ochranou osobných údajov a prevenciou prania špinavých peňazí. Oba dva smery sa spájajú v plnení požiadaviek na funkčný a ucelený riadiaci a kontrolný systém.“