SPP

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Energie úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

„SPP vykonáva podnikateľskú činnosť v regulovanom odvetví, preto je pre nás úspešné presadzovanie programu compliance kľúčové. Významným dokumentom nášho programu súladu je Kódex správania SPP, ktorý bol prijatý predstavenstvom SPP v júni 2021 a uplatňuje sa aj v našich dcérskych spoločnostiach. Naším cieľom však nie je len formálna implementácia tohto programu, ale aj jeho efektívne aplikovanie ako súčasti korporátnej kultúry a zodpovedného a udržateľného podnikania. Veríme, že členstvo SPP v združení Slovak Compliance Circle či už formou výmeny praktických skúseností alebo diskusiou o národných aj medzinárodných trendoch, aktivitách a novinkách v tejto oblasti, bude vzájomne prínosné.“